خبرها

رویدادها

دومین همایش آشنایی با کارآموزی و اهمیت آن در آینده شغلی

کارگاه آموزشی سازه‌های ماکارونی

سمینار آشنایی با مفاهیم اولیه پرواز

تبادل تجربه در رشته مهندسی پزشكی

به کجا چنین شتابان؟!

سمینار پژوهشی وضعیت اقتصاد ایران